Previous Page  19 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 20 Next Page
Page Background

19

COLOFON

Zorg anno NU

is het verenigingsblad van NU‘91,

beroepsorganisatie van de verpleging en

verzorging.

JAARGANG 27, NUMMER 157

Hoofdredactie:

Loes van Vugt

Eindredactie:

Barbara Koudijs

Redactie:

Jeroen Dokter, Michel van Erp

Medewerkers aan deze uitgave:

Barbara Koudijs,

Isaac Jansen, Jeroen Dokter, Karin Weerts,

Loes van Vugt, Marloes te Pas, Michel van Erp,

Monique Kempff, Rolf de Wilde

Foto/illustratiecredits:

Sandra Peerenboom

(cover, pag. 2), Simone-Michelle de Blouw (pag.

3, 13), Isaac Jansen (pag. 8), Mirjam Verdonk

(pag 10, 11), Vincent van den Hoogen (pag. 14).

Redactieadres:

Bernadottelaan 11, Postbus 6001,

3503 PA Utrecht,

redactie@nu91.nl

Vormgeving:

Curve Mags and More, Haarlem

Advertentie-exploitatie:

NU’91,

communicatie@nu91.nl

Uitgever

NU’91, Utrecht, ISSN 0927 - 4774

De in Zorg anno NU verkondigde stand-

punten of meningen zijn niet noodzakelijk

de standpunten en meningen van NU’91.

Adresgegevens hoofdkantoor NU’91 en regio’s:

Postbus 6001, 3503 PA Utrecht

T 030-296 41 44

Regio’s:

Groningen, Friesland, Drenthe:

Richard Wisman

r.wisman@nu91.nl

Overijssel, Gelderland:

Gorrit Smit

g.smit@nu91.nl

Utrecht, Flevoland:

Ymke Hylkema

y.hylkema@nu91.nl

Noord-Holland:

Esther Tibbe

e.tibbe@nu91.nl

Limburg, Noord-Brabant:

Peer Meesters

p.meesters@nu91.nl

Zeeland, Zuid-Holland:

Mark Froklage

m.froklage@nu91.nl

NU’91 Serviceloket:

maandag t/m vrijdag van

9.00 - 21.00 uur. T. 030 - 296 41 44,

serviceloket@nu91.nl

Website:

www.nu91.nl

Opzegging van het NU’91 lidmaatschap

kan halfjaarlijks. Dit dient schriftelijk

te geschieden vóór 1 mei of vóór 1 november.

De opzegging gaat respectievelijk per

1 juli of 1 januari in.

NIEUWS VANUIT

DE LEDENRAAD

Voor de tweede ledenraadsverga-

dering van dit jaar waren er twee

sprekers uitgenodigd. Zowel de

presentatie van de Inspectie van de

Gezondheidszorg als die van zorg-

verzekeraar ASR werden als zinvol

en informatief ervaren. Het jaarver-

slag en de jaarrekening 2016 zijn

goedgekeurd en de kaderbrief 2018

is vastgesteld. Verder is er gespro-

ken over het vergroten van de

impact van NU’91 als enige onafhan-

kelijke categorale beroepsorganisa-

tie in Nederland, het realiseren van

een categorale cao voor verpleeg-

kundigen en verzorgenden en het

leveren van meer maatwerk aan de

leden. Ook is het voorstel goedge-

keurd om in 2018 de contributie

voor het reguliere lidmaatschap

met €0,05 per maand te verhogen.

Gezien de toekomstplannen, zoals

beschreven in de kaderbrief, is de

ledenraad akkoord gegaan met deze

minimale contributieverhoging.

NU’91 biedt met de huidige en nieu-

we tarieven nog steeds een voorde-

liger lidmaatschap ten opzichte van

andere vakbonden. De tarieven van

NU’91 Online blijven ongewijzigd.

HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT

De ledenraad gaat unaniem akkoord

met de herbenoeming van de heer

N. Maessen en wenst hem veel

succes toe met de volgende zittings-

termijn van vier jaar.

AFSCHEID LEDENRAADSLEDEN

Daarnaast stond de vergadering in

het teken van het afscheid van de

ledenraadsleden Robbert van Meu-

lem en Yvette Schotsman. Zij hebben

de afgelopen 12 jaar een belangrijke

bijdrage geleverd aan de professio-

nalisering van de ledenraad.

Wij danken hen voor hun inzet!

SERVICE