Previous Page  17 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 20 Next Page
Page Background

17

M

ultiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het

centrale zenuwstelsel. Een ziekte met een grillig en

onvoorspelbaar beloop en het kent vele verschillende klach-

ten. De MS verpleegkundige speelt een belangrijke rol in de

begeleiding en follow up van mensen met MS. In 2011 ont-

stond de behoefte een vereniging te worden die zelfstandig

scholing kon aanbieden aan MS verpleegkundigen. Dit is

gebeurd in de vorm van een SBO onder de vlag van NU’91.

Het doel van de LVMS is het leveren van een bijdrage aan

de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en verdere professio-

nalisering van MS verpleegkundigen. Dit is noodzakelijk,

omdat de MS-wereld volop in beweging is. Door de ontwik-

keling van nieuwe medicatie, welke een diepere invloed op

het immuunsysteem heeft en een daarbij behorend bijwer-

kingenprofiel, is het noodzakelijk verpleegkundigen te

scholen. Zij moeten namelijk de patiënten goed kunnen

voorlichten over de werking van deze medicatie om

zodoende deze therapieën adequaat te kunnen monitoren.

De LVMS geeft adviezen en werkt mee aan het ontwikkelen

van de richtlijn MS vanuit de Nederlandse Vereniging voor

Neurologie (NVE) en de MS registratie. Ook was er nauwe

betrokkenheid bij het tot stand komen van de MS Mentor,

een uitgebreid naslagwerk voor iedereen die met MS patiën-

ten werkt. Per regio worden er twee bijeenkomsten per jaar

gehouden, waar kennis en informatie gedeeld wordt en pro-

tocollen regionaal op elkaar worden afgestemd. Op de lan-

delijke scholingsdagen ligt de nadruk op vakbekwaamheid,

nieuwe ontwikkelingen en netwerken met collega’s. Via het

MS netwerk, een afgeschermde internetsite, worden leden

op de hoogte gehouden van nationale en internationale ont-

wikkelingen en kunnen collega's geconsulteerd worden.

De opleiding tot MS verpleegkundige wordt eens per twee

jaar gestart. Het andere jaar kunnen verpleegkundigen die

deze opleiding hebben voltooid én twee jaar werkzaam zijn

als MS verpleegkundige het internationale examen volgen

dat tot de titel MS Certified Nurse leidt.

D

e NVLKNF staat voor Nederlandse Vereniging voor

Laboranten Klinische Neurofysiologie, een mond vol

voor een groep hardwerkende mensen op het gebied van

klinische neurofysiologie. Alle bestuursleden van deze

beroepsvereniging zijn werkzaam op dit gebied. De vereni-

ging bestaat uit zo’n 598 leden. Zij hebben zich gespeciali-

seerd en er hun beroep van gemaakt om - ondersteunend

aan neurologen, maar ook andere specialisten - werkzaam

te zijn op het gebied van het centrale en perifere zenuw­

stelsel, de spieren en de bloedvoorziening van de hersenen.

Zelfstandig verrichten zij een groot aantal verschillende

onderzoeken op de polikliniek. Daarnaast zijn ze ook te

vinden in operatiekamers, behandelkamers, maar ook op

de intensive care en de couveuseafdeling. Het is een gevari-

eerd beroep met vele uitdagingen en mogelijkheden.

Als beroepsvereniging hechten wij veel waarde aan de

professionaliteit en bescherming van onze leden en vinden

heldere communicatie een belangrijk punt. Op dit moment

zijn wij bezig een nieuwe website te ontwikkelen om het

onderlinge contact tussen de leden te verbeteren. Bij het

streven naar erkenning en bescherming van het beroep

laborant klinische neurofysiologie zorgen we voor en wer-

ken we mee aan erkende opleidingen, waar we onlangs de

duizendste student hebben mogen verwelkomen.

Met hulp van een aantal commissies zorgt de NVLKNF

voor nascholingen en toetsen die gedaan kunnen worden

door laboranten die werkzaam zijn in de klinische neuro­

fysiologie om hun kennis bij te houden en te testen.

Daarnaast worden er tijdschriften en andere publicaties

betreffende dit werkterrein uitgegeven en verspreid. NU’91

sluit voor ons collectieve arbeidsovereenkomsten af en ver-

der zal de NVLKNF alle andere wettige middelen gebrui-

ken die aan het doel van de vereniging kunnen bijdragen.

Kortom, wij zijn een actieve beroepsvereniging die een

stapje harder zet om onze leden waar mogelijk te onder­

steunen, te professionaliseren en te vertegenwoordigen!

NVLKNF

Landelijke Vereniging MS

Verpleegkundigen (LVMS)

“Veel variatie, uitdagingen

en mogelijkheden”

“De MS-wereld is volop

in beweging”

W BEROEPSGROEP?