Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

15

PSYCHIATRIE IN DE WIJK

Waar kwam het idee

voor de workshops

vandaan?

“Vanuit thuiszorgorganisatie

Vérian. Wijkverpleegkundigen

en -verzorgenden liepen in hun

werk met psychiatrische patiën-

ten tegen problemen aan.

Steeds meer psychiatrische

patiënten wonen in de wijk in

plaats van in een instelling. Daar-

door worden zij steeds vaker ver-

zorgd wijkverpleegkundige.

Er zijn bedreigingen en inciden-

ten geweest tegenover medewer-

kers en Vérian wilde daar iets aan

doen. Wilma Remeijsen, van

Lokerse Consultancy, heeft toen

nagedacht over wat ze de mede-

werkers aan hulp kon bieden.

Het landelijke project Duurzame

Inzetbaarheid heeft ze subsidie

gevraagd om een training op te

zetten. Monique Kempff, voorzit-

ter van NU’91, hoorde over de

gebeurtenissen bij Vérian en

stelde voor om gebruik te maken

van collega’s uit het veld die erva-

ring hebben met psychiatrie.

Binnen NU’91 werd een mail

rondgestuurd met de vraag wie

interesse had om mee te denken

over een opzet of om training te

geven. Ik heb meer dan twintig

jaar ervaring in de psychiatrie en

heb even in de wijk gewerkt, dus

het leek mij heel interessant en

leuk om te doen, samen met col-

lega’s Jolieke en Carla, die ook in

de psychiatrie werkzaam zijn.”

En toen?

“Wilma is onder verpleegkundi-

gen gaan inventariseren waar

behoefte aan was, welke vragen

en knelpunten er waren en hoe

we angst en onwetendheid weg

konden nemen. Toen zijn we gaan

kijken wat wij met onze psychia-

trische arbeidsachtergrond kon-

den bieden. Daarbij hebben we

onze eigen ervaring en expertise

ingezet; ik heb bijvoorbeeld erva-

ring op de PAAZ, Jolieke in de

ggz, met verslaving en persoon-

lijkheidsproblematiek en Carla is

psychiatrisch verpleegkundige,

werkte 20 jaar op een PAAZ en is

nu werkzaam binnen het FACT-

team van Amarant, een instelling

die hulp biedt aan mensen met

een beperking. We hebben twee

workshops opgezet, één voor de

cure en care en één voor de ver-

zorging en verpleging. Twee ver-

schillende beroepsgroepen die op

een andere manier met de patiënt

en zijn omgeving te maken krij-

gen. We hebben een PowerPoint

gemaakt met bijbehorende

filmpjes en readers. Wijkteams

konden zich voor de workshops

aanmelden. Eerst gingen we van

twee of drie bijeenkomsten uit,

maar het werden er binnen

no

time

zeven.”

Wat was de inhoud

van de workshops?

“We gaven een theoretische

basis, zodat de medewerkers

een stuk herkenning en erken-

ning van verschillende ziekte-

beelden kregen. Daarnaast zijn

we ingegaan op wat medewerkers

tegenkomen en op wat zij willen.

Velen hebben vaak ook de

behoefte om hun verhaal te doen

en ervaringen te delen.

We hebben verschillende situa-

ties gehoord en daarin geadvi-

seerd. Iemand met psychische

problemen kan paranoïde zijn en

een heel andere belevingswereld

hebben. Het is dus goed om een

situatie van verschillende kanten

te bekijken en opties te bedenken

in wat je kunt doen.

Zo bied je mensen handvatten.

We konden natuurlijk niet alles

oplossen, maar wel veel praktijk-

gerichte zaken terugkoppelen

naar Vérian.”

Voor herhaling

vatbaar?

“Ja! In oktober gaan we weer

workshops geven. De deelnemers

waren namelijk erg enthousiast.

We hebben ook evaluatieformu-

lieren uitgedeeld en Wilma heeft

de teamleiders gevraagd hoe de

workshops bevallen zijn en waar

nog behoefte aan is. Naar die

resultaten kijken we nu hoe we

daar in een vervolg weer op in

kunnen spelen. Het is mooi dat je

collega’s zo kunt ondersteunen.”

In iedere editie van Zorg

anno Nu vertelt een

collega over een nieuw

product, een innovatie

of initiatief in zijn of

haar werkveld. Dit

keer spraken we met

Margret Kortooms

(48),

vakbondsconsulent en

kaderlid van NU’91 en

werkzaam op de PAAZ-

afdeling in het Catharina

Ziekenhuis in Eindhoven.

Zij gaf afgelopen decem-

ber samen met collega’s

Carla Thunnissen en

Jolieke Kuulkers work-

shops aan wijkverpleeg-

kundigen in Gelderland

over het omgaan met

bewoners met psychi-

sche problemen.

TEKST: LOES VAN VUGHT