x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Thema's nieuwe cao Gehandicaptenzorg 2019

Op 4 februari 2019 start het overleg over een nieuwe cao Gehandicaptenzorg; de huidige cao loopt af op 31 maart 2019. NU'91 leden hebben een uitnodiging ontvangen om op het voorstel van de NU'91 'inzet nieuwe cao gehandicaptenzorg' te reageren.

Klik hier om je reactie te geven.

Hieronder een toelichting op de thema's zoals in de ledenbrief beschreven.

Arbeidsmarkttekorten

Onze grootste zorg is het tekort aan zorgprofessionals in het primaire proces voor het komende decennium. De politiek maakt geen fundamentele keuzes en dus slaan de gevolgen neer op de professionals. Gevolg zijn zware werkomstandigheden, een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. We zien mensen uit vaste dienst gaan en flexkracht worden om uitsluitend zorg te hoeven verlenen en hun voorkeursdiensten te kunnen draaien. We zien vaste medewerkers steeds flexibeler worden en minder tijd aan cliënten besteden.

Het voorkomen van massale uitval kan niet zonder goede randvoorwaarden in de cao. Daarom zijn dit de belangrijkste thema’s voor het komende cao-overleg.

Beter functiewaardering en een passend salaris

Werken in de zorg is zwaar en het loon (MBO en HBO) is niet meer marktconform. Daarom willen we dat Functiewaardering (FWG) beter wordt toegepast, zodat complex en zwaar werk en extra taken passend wordt gewaardeerd.

Om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige niet weg te laten lopen is daarbij een echte loonsverbetering nodig en een verhoging van de leerlingensalarissen.

Werken op onregelmatige tijden komt vaker voor en wordt zwaarder. Medewerkers stromen uit naar werk tijdens kantoortijden. Onregelmatig werken en bereikbaar zijn moeten financieel aantrekkelijker worden gemaakt.

Overwerken en meer werken

De definitie van overwerk sluit niet meer aan op de jaaruren-systematiek (JUS), waardoor beide cao-regeling niet goed worden uitgevoerd. In de cao is alleen sprake van een overwerkvergoeding als overwerk ‘incidenteel’ is. Dit is vreemd omdat structureel overwerk bijna norm is geworden, terwijl dit (fysiek en sociaal) zwaarder is. Wij vinden dat overwerken of meer werken dan in werktijdenregeling of rooster staat, altijd moet worden beloond.

Wij stellen verder voor dat de overwerkvergoeding van deeltijders gelijkgetrokken wordt met die van voltijders. Het is niet meer van deze tijd om hierop te discrimineren. Hetzelfde moet gelden voor de vergoeding van verschoven diensten. Dit betekent dat er altijd voor iedereen een extra vergoeding is voor een verschoven dienst.

Oorzaken werkdruk wegnemen

Werkdruk leidt tot ziekteverzuim en ziekteverzuim leidt tot werkdruk. Deze negatieve spiraal moet doorbroken worden door de volgende bronnen van werkdruk aan te pakken.
- Taken die door anderen kunnen worden uitgevoerd (zoals dubbele registraties en technische klussen) worden niet door zorgprofessionals gedaan.
- Steeds meer teams hebben zeggenschap over hun rooster en dat is prima. Maar als er te weinig personeel is, hoort de verantwoordelijkheid niet (meer) bij de teams.
- Wij zien nog weinig concrete vooruitgang in het schrappen van registraties. Hiervoor willen wij een blijvende oplossing.
- De methode aanpak organisatieklimaat (waarin de dialoog in het team én met de bestuurder wordt ondersteund) werpt vruchten af en wordt zo breed mogelijk verspreid met geld uit het Arbeidsmarktfonds Gehandicaptenzorg.
- Vermindering van de roosterdruk.

Vermindering roosterdruk

Voortdurende beschikbaarheid geeft onzekerheid en stress en leidt tot een verstoorde werk-privé-balans. Om deze te herstellen moet de continue en flexibele beschikbaarheid voor het werk stoppen. Dit kan door de jaaruren-systematiek (JUS) voor iedereen verplicht te stellen en volledig uit te voeren. De huidige JUS bepaalt dat jaarlijks samen met jou de werktijden worden bepaald, jouw netto-uren worden ingeroosterd en gerespecteerd, en de werkgever jou in de gelegenheid stelt om deze uren te werken.

Hier bovenop willen wij het volgende regelen.

Wij willen dat alle uren worden ingeroosterd. Minimaal 90% wordt vast ingeroosterd en maximaal 10% wordt flexibel ingeroosterd waarbij men altijd zeker is van werk, elders of op de eigen groep. De ingeroosterde uren zijn dan de maximaal te werken uren, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt in het jaargesprek. Als er geen jaargesprek plaatsvindt, kun je dus niet flexibel worden ingezet.

Maak je hierover wel afspraken in je jaargesprek, dan worden extra gewerkte uren bovenop het rooster en wijzigingen/verschuivingen in het rooster extra vergoed.  Dit moet gaan gelden voor zowel voltijders als deeltijders (zie onder overwerken en meer werken).

Generatiebeleid

Van de 60+-ers in de zorg is 19% arbeidsongeschikt en het ziekteverzuim is stijgende. Er zijn 40.000 vacatures en de werkdruk is hoog. Dat maakt jullie vak te zwaar om de AOW-leeftijd te halen. Om volledige uitval te voorkomen willen wij de mogelijkheid vergroten om ruim voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘generatieregeling’.