x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
NU'91 inzet cao gehandicaptenzorg

NU’91-inzet voor de CAO Gehandicaptenzorg 2019

NU'91 zet in op 3 grote thema's: loon, meer rust in de roosters en extra werken beter belonen en generatiebeleid.

UITWERKING VAN DE 3 THEMA'S

Beloning

 • Een salarisverhoging die ruimschoots de inflatie overstijgt vinden wij passend.
 • Om de sector aantrekkelijk te maken worden de leerling-salarissen met 10% verhoogd en de zij-instromer in opleiding in een schaal geplaatst.

Waardering

 • Wij willen onderzoeken of complex en zwaar werk binnen FWG 3.0 wel voldoende wordt gewaardeerd. Ook willen we nadenken over een blijvende oplossing voor te generieke functiebeschrijvingen en onjuiste toepassing van FWG.
 • Structurele teamtaken/-rollen (incl. die bij toerbeurt) worden in de functiebeschrijving opgenomen en gewaardeerd.
 • Wij willen een termijn opnemen voor de wijzigingsprocedure FWG.

Stagiaires

Uit onderzoek van NU’91 blijkt dat meer dan 50% van de stagiaires minder vergoeding krijgt dan waar ze recht op hebben en dat de prestatiedruk hoog is. Verder zien we dat de jongere generatie meer begeleiding nodig heeft dan voorheen.

 • Er moet meer tijd vrij worden gemaakt voor reflectie op het leerproces en het bewaken van de eigen grenzen. Ook op scholen moet hier al aandacht voor zijn.
 • De begeleiding van de stagiaires wordt verbeterd (bijv door inzet van 60+-ers).
 • De stagevergoeding wordt gebaseerd op het aantal uren stage en de naleving moet beter.
 • Er wordt niet meer stage gelopen dan afgesproken.
 • En stagiaire mogen niet werken en leren op dezelfde groep, ook niet bij drukte.

Meer rust in de roosters en extra werken beter belonen

Een van de grootste bronnen van werkdruk en vertrek is roosterdruk. Waar flexibele krachten de voorkeursdiensten pakken, vullen vaste krachten de gaten in het rooster, moeten veel extra werken buiten het rooster om en ervaren veel druk van oproepen op vrije dagen en de vele bereikbaarheidsdiensten. Deze voortdurende beschikbaarheid voor het werk geeft veel stress, wat leidt tot ziekteverzuim en uitstroom en moet dus worden gestopt.

In de cao is sprake van incidenteel overwerk, terwijl structureel meer werken (wat zwaarder is) de norm is geworden en wordt weggepoetst in de JUS. Daarom heeft NU’91 een totaal-voorstel ontwikkeld om de roosterdruk te verminderen en rust in het rooster te krijgen.

 • Alle netto-uren (incl. werkoverleg, trainingen etc.) worden weer (conform cao) ingeroosterd en gerespecteerd. Maximaal 10% daarvan mag de medewerker worden ingezet op een andere groep om onverwachte gaten te vullen. Zijn die gaten er niet, dan werkt hij op de eigen groep op de ingeroosterde uren.
 • De ingeroosterde uren zijn de maximaal te werken uren, tenzij daarover in het jaargesprek andere afspraken zijn gemaakt. Is er geen jaargesprek, dan kun je niet (extra) boven het rooster worden ingezet.
 • Worden in het jaargesprek afspraken gemaakt over extra inzet, dan worden de extra gewerkte uren  bovenop het rooster en wijzigingen/verschuivingen altijd extra vergoed.
 • De overwerkvergoeding voor voltijders en deeltijders wordt gelijk getrokken. Omdat deeltijders duurder worden, is dit tegelijk een prikkel voor de werkgever om contracten te verhogen.
 • De overuren worden op kwartaalbasis uitbetaald. Min-uren bestaan niet meer, omdat alle uren worden ingeroosterd.
Overige roostervoorstellen
 • Om te voorkomen dat medewerkers bovenmatig in bereikbaarheidsdiensten worden ingezet, zet NU’91 in op het maximeren en beter vergoeden van deze diensten. In de cao wordt opgenomen dat vrij betekent: vrij van elke dienst.
 • Slaapdiensten moeten aantrekkelijker worden door het aantal oproepen te maximeren en de gewerkte uren uit te betalen. Als een slaapdienst wordt aangemerkt als werktijd, vinden wij dat (naast compensatie in tijd of uurloon) ook ORT uitbetaald moet worden.
 • Wij willen de (meest belastende) laat-vroeg-diensten niet meer toestaan, tenzij de werknemer hier om vraagt.
 • Bij een dienst korter dan drie uur wordt drie uur uitbetaald.

Generatiebeleid
NU’91-leden geven aan langer te kunnen doorwerken door tijdig minder te gaan werken. We willen met werkgevers afspraken maken over randvoorwaarden hierbij, waaronder andere taken,  meer balans in roosters (vaste tijden met voldoende rustmomenten), geen verplichte diensten in de nacht voor 57+-ers en extra verlofmogelijkheden.

Overig

 • Wij willen een verhoging van de vergoeding voor woon-werkverkeer.
 • De werkgever zorgt er in het kader van de veiligheid voor dat nieuwe medewerkers in de eerste maand van indiensttreding de verplichte trainingen voor specifieke doelgroepen hebben gevolgd.
 • Wij willen stimuleren dat elke organisatie een professionele adviesraad (PAR) krijgt, die met bestuurder en OR meedenkt over zaken als beroepsinhoud, professionele ontwikkeling (scholingsplan), incidenten (Arbo plan). Een afspraak over faciliteiten hoort daarbij.
 • Wij willen dat de werkgever in overleg met de OR steun voor mantelzorgers regelt.